RobertDicksons

Stiftelsens syfte och destinatärsgrupp

Stiftelsens syfte är att "bidraga till befordrande af sedlighet och gudstro". Det ska stiftelsen uppnå genom att stiftelsens tillgångar "i första rummet böra användas till uppförande i Göteborg af sunda och välförsedda byggnader som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder (...). Sagda tillgångar äfven må till någon del användas till sådana inrättningar som i öfrigt afse arbetarklassens förmån". 

Stiftelsens destinatärsgrupp är "välfrejdade för arbetsamhet och ordentlighet kände mindre bemedlade personer, företrädelsevis gift arbetsfolk”.

(Destinärsgrupp- den grupp som omfattas av en stiftelses ändamål)