RobertDicksons

Stiftelsens syfte

Ett utdrag ur stadgarna visar vilket syfte och vilka destinatärer som stiftelsen har.

§ 1 – Denna bestämmelse innebär lägenheterna ska hyras ut till vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, som ska få bo med god standard till skäliga hyror

… till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk…

§ 6 – Denna bestämmelse innebär att stiftelsen ska gå med vinst och att denna vinst ska användas till nybyggnation

Af behållna hyresafkastningen af stiftelsens byggnader afsättes

  • 90 procent till byggnation – en byggnadsfond för uppförande av sådana byggnader som stadgas i ändamålsbestämmelsen, ”så länge behofvet det kräfver”

10 procent till exempelvis undervisningsanstalter inom stiftelsen för mindre bemedlade personers barn.

 

Robert Dicksons stiftelse, reglemente fastställt 1898