RobertDicksons

Om stiftelsen

Robert Dicksons stiftelse är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser och har sin grund i stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder.

Stiftelsen skall skapa möjligheter för vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, att bo med god standard till skäliga hyror.

Stiftelsen

År 1856 erhöll styrelsen för arbetarebostäder i Göteborg en anonym donation avsedd för uppförande av bostäder för arbetarklassen i Göteborgs stad och Carl Johans församling.

Bostäderna skulle enligt donatorns vilja hyras ut till

"...mindre bemedlade, men välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände personer, företrädesvis gift arbetsfolk..."

Robert Dickson avled 1858. I ett brev 1857 hade han till sina söner uttryckt sin önskan att donera ytterligare medel till uppförande av arbetarbostäder. Donationen offentliggjordes 1859 då de tre sönerna James, Edward och Charles Dickson förklarade sig beredda att tillmötesgå faderns vilja men ansåg att den sammanlagda gåvan var så betydande att de bekostade bostäderna borde få namnet Robert Dicksons stiftelse. Stiftelsens stadgar fastställdes av Kungl Maj:t den 31 juli 1860.

 

 

 

Robert Dickson 1782-1858