RobertDicksons

Överlåtelse av lägenhet

Överlåta en bostadslägenhet till en närstående

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin bostadslägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med. Även dödsboet efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en lägenhet. Det är den som är hyresgäst som ska ansöka om att få överlåta lägenheten. Om hyresgästen har avlidit är det dödsboet som är hyresgäst.

För att överlåtelse ska kunna godkännas krävs ett långt och varaktigt sammanboende, minst tre år, med en närstående där ni delat på hushållsekonomin. Ni måste kunna visa att ni haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans under dessa år och sammanboendet ska bestå vid överlåtelsetidpunkten. Man kan inte kvalificera sig för att få ta över en lägenhet bara genom att vara folkbokförd på lägenhetens adress. Det är bara den som rent faktiskt har bott i lägenheten som kan ha rätt att ta över den. Den som ska ta över lägenheten ska vara skötsam och klara av att betala hyran.

Förutom ansökan om överlåtelse skall en ekonomisk redogörelse och PuL-godkännande fyllas i och skickas in. Den ekonomiska redogörelsen skall styrkas med kopia på hela deklarationen eller andra motsvarande handlingar. Dessutom skall en arbetsreferens eller likvärdigt bifogas. I arbetsreferensen, som skall vara skriftlig, skall det framgå att den anställde är skötsam.

Tänk på att en hyresgäst som överlåter sin lägenhet utan hyresvärdens godkännande riskerar att förlora den.

Handläggningstid
Ansökan om överlåtelse ska göras skriftligen. Vi behöver normalt fyra till sex veckor för att handlägga ärendet, under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor.

Blankett för överlåtelse finner du nedan och under fliken ”blanketter”. Tänk på att även blanketten "Ekonomisk redogörelse" skall fyllas i och bifogas!